กระบวนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
Machi Muto จากญี่ปุ่น

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต