บล็อกเกี่ยวกับสมุย

title_photo_blog รู้สึกอย่างไรกับการเป็นช่างภาพบนเกาะสมุย?

รู้สึย่กัป็ช่มุย?

21 มกราคม 2564
รื่มันิ่ล้ มนุย์นึ่ด้ซื้ล้ช้ แลก็ด้ป็ช่ ผมก็มือื่ทั่ เหมือื่ที่ม่ด้มีพ่ม่ป็ล่ล้ม่ด้รีรู้วิธีช้ล้ตั้ต่ด็
title_photo_blog ว่าด้วยสภาพอากาศ ฤดูกาลใดเหมาะสมที่สุดกับการถ่ายรูปบนเกาะสมุย?

ว่ด้ ฤดูที่สุกัถ่รูมุย?

17 มกราคม 2564
นี้ก็มืกัดูดีมุย?” คำง่ คื ดี ยกว้ช่ดู เพมีบ่ติมั ใคที่คิที่มุช่สั้ก็ลีลี่ดูนี้
title_photo_blog รูปถ่ายสมัครงานที่สมุย  (หรือรูปถ่ายติดพาสปอร์ต)

รูถ่มัที่มุ (รืรูถ่ติร์ต)

16 มกราคม 2564
มุมีร้ถ่รูมั (รืรูติร์วีซ่า) อยู่ร้ ผมก็รู้จัยู่ 2 ที่ ร้ Good Photo ข้ตั กัร้รูดั สา
title_photo_blog เกาะสมุยหรือภูเก็ต? สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทริปฮันนีมูน - 7 เหตุผลจากช่างภาพ

มุรืภูก็ต? สถที่ท่ที่รัริฮันีมู - 7 เหตุช่

18 กรกฎาคม 2562
บ่รั้ที่ผู้ว่จ้ต้กัปัย่ว่ฮันีมู ผมจึด้ขีรีทีนี้ขึ้ โดอ้อิมุ