กระบวนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
Annetes Rudman

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต

from cache
Time: 3.96895