บทความเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

title_photo_blog รู้สึกอย่างไรกับการเป็นช่างภาพบนเกาะสมุย?

รู้สึย่กัป็ช่มุย?

21 มกราคม 2564
รื่มันิ่ล้ มนุย์นึ่ด้ซื้ล้ช้ แลก็ด้ป็ช่ ผมก็มือื่ทั่ เหมือื่ที่ม่ด้มีพ่ม่ป็ล่ล้ม่ด้รีรู้วิธีช้ล้ตั้ต่ด็
title_photo_blog ว่าด้วยสภาพอากาศ ฤดูกาลใดเหมาะสมที่สุดกับการถ่ายรูปบนเกาะสมุย?

ว่ด้ ฤดูที่สุกัถ่รูมุย?

17 มกราคม 2564
นี้ก็มืกัดูดีมุย?” คำง่ คื ดี ยกว้ช่ดู เพมีบ่ติมั ใคที่คิที่มุช่สั้ก็ลีลี่ดูนี้
title_photo_blog เว็บไซต์ช่างภาพสำหรับการแชร์ผลงาน

ว็ต์ช่รัร์

16 มกราคม 2564
นี้บ่ปัว็ต์พื่ร่รูถ่คุ แลพื่รัฟัสีรัชุช่ ตาที่ช่ทุวั
title_photo_blog พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตก ควรเลื่อนเวลานัดถ่ายออกไปหรือไม่?

ณ์ว่ ควลื่นัถ่รืม่?

16 มกราคม 2564
ถ้คุว่า: “- ถ้ดูมื ควลื่นัถ่รืม่?” คำสั้คือ: “- ไม่” แต่นื่มัป็ที่บ่ ผมจึธิว้นี้
title_photo_blog รูปถ่ายสมัครงานที่สมุย  (หรือรูปถ่ายติดพาสปอร์ต)

รูถ่มัที่มุ (รืรูถ่ติร์ต)

16 มกราคม 2564
มุมีร้ถ่รูมั (รืรูติร์วีซ่า) อยู่ร้ ผมก็รู้จัยู่ 2 ที่ ร้ Good Photo ข้ตั กัร้รูดั สา
title_photo_blog การจัดเตรียมภาพหลังการถ่ายทำ - ราคาและเวลาที่ใช้

จัรีลัถ่ - ราที่ช้

30 กรกฎาคม 2562
นี้ ผมล่ถึถ่บุท่นั้ เพขั้ลัถ่ร์ จะช้ว่สิ่ลูร้ ภาวิทิทัน์ แลอื่ยู่ท่ตัทีดี การัต่บุต้ร่กัรีทัพื้ ที่ถึย่น้ รอสิ ครปื้สื้ผินั กาก้จุอัร่ แลสิ่ที่ม่ต้
title_photo_blog การเตรียมตัวสำหรับการถ่ายภาพ ทำได้อย่างไรบ้าง?

รีตัรัถ่ ทำด้ย่บ้ง?

29 กรกฎาคม 2562
ช่มืชีย่ยิดีที่ช่คุรีตัรัถ่ แต่ที่คุสื่กัช่ห้กิตั้ต่นั้ คุป็ต้ล่นี้กัตัก่ที่คุริ่ช่สีอี
title_photo_blog การเลือกช่างภาพบนเกาะสมุย ควรพิจารณาจากสิ่งใดบ้าง?

ลืช่มุ ควพิสิ่บ้ง?

29 กรกฎาคม 2562
ก่ที่รืรีพิธีที่คัต่ชีวิ คุต้จ้ช่ห้รีร้สีก่ แม้ว่ถ่ป็ทัที่ต้ศัทั้รู้นิ แต่ดีกั มัก็ป็ริที่ขึ้ยู่กันิส่ตัลูค้สีส่
title_photo_blog โรงเรียนสอนถ่ายภาพบนเกาะสมุย - การเรียนถ่ายภาพ

รีถ่มุ - การีถ่

28 กรกฎาคม 2562
ด้กี่กัรีถ่ บาชื่ล์ถ่ ในที่ทัตัต่ เมื่ทุมีจุต่กั ผมจึล่ถึตัลืทั้ย่ร่ เพื่ส่ที่หัข้นี้