กระบวนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
Elena Chocolate Boom

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต

from cache
Time: 10.12588