📝 บล็อก

โพสต์บล็อกล่าสุด:

title_photo_blog สงกรานต์ - วันปีใหม่ไทย: ประเพณีและการถ่ายภาพ!

ต์ - วัปีม่ย: ปรณีถ่พ!

17 กรกฎาคม 2566
ต์ป็นึ่ที่ย่ยิ่ญ่! มัป็ช่ปีที่ทั้ท้ถิ่นัท่ที่ช่วิถี
title_photo_blog การเลือกช่างภาพแต่งงานควรดูอย่างไร? เคล็ดลับและคำแนะนำ

ลืช่ต่ดูย่ร? เคล็ลั

21 มกราคม 2564
ก่ต่ที่ย่มุ คุต้ข้สีก่ว่วัคัคุรู ตัย่ช่ คุต้ห้ช่บ้ ควมีกัล่น้ว่คุฏิบัติต่กัย่วัริ แลที่คัที่สุคืคิล่น้ว่คุต้ลัธ์
title_photo_blog รู้สึกอย่างไรกับการเป็นช่างภาพบนเกาะสมุย?

รู้สึย่กัป็ช่มุย?

21 มกราคม 2564
รื่มันิ่ล้ มนุย์นึ่ด้ซื้ล้ช้ แลก็ด้ป็ช่ ผมก็มือื่ทั่ เหมือื่ที่ม่ด้มีพ่ม่ป็ล่ล้ม่ด้รีรู้วิธีช้ล้ตั้ต่ด็
title_photo_blog ว่าด้วยสภาพอากาศ ฤดูกาลใดเหมาะสมที่สุดกับการถ่ายรูปบนเกาะสมุย?

ว่ด้ ฤดูที่สุกัถ่รูมุย?

17 มกราคม 2564
นี้ก็มืกัดูดีมุย?” คำง่ คื ดี ยกว้ช่ดู เพมีบ่ติมั ใคที่คิที่มุช่สั้ก็ลีลี่ดูนี้
title_photo_blog เว็บไซต์ช่างภาพสำหรับการแชร์ผลงาน

ว็ต์ช่รัร์

16 มกราคม 2564
นี้บ่ปัว็ต์พื่ร่รูถ่คุ แลพื่รัฟัสีรัชุช่ ตาที่ช่ทุวั
title_photo_blog พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตก ควรเลื่อนเวลานัดถ่ายออกไปหรือไม่?

ณ์ว่ ควลื่นัถ่รืม่?

16 มกราคม 2564
ถ้คุว่า: “- ถ้ดูมื ควลื่นัถ่รืม่?” คำสั้คือ: “- ไม่” แต่นื่มัป็ที่บ่ ผมจึธิว้นี้
title_photo_blog รูปถ่ายสมัครงานที่สมุย (หรือรูปถ่ายติดพาสปอร์ต)

รูถ่มัที่มุ (รืรูถ่ติร์ต)

16 มกราคม 2564
มุมีร้ถ่รูมั (รืรูติร์วีซ่า) อยู่ร้ ผมก็รู้จัยู่ 2 ที่ ร้ Good Photo ข้ตั กัร้รูดั สา
title_photo_blog เคล็ดลับการถ่ายรูปเด็ก

ล็ลัถ่รูด็

12 มกราคม 2564
น่ว่พ่ม่ทุต้ถ่รูกัลูป็ยู่ล้ แต่ล็ลัล่นี้ช่ห้ลูคุดูดีขึ้อี
title_photo_blog การจัดเตรียมภาพหลังการถ่ายทำ - ราคาและเวลาที่ใช้

จัรีลัถ่ - ราที่ช้

30 กรกฎาคม 2562
นี้ ผมล่ถึถ่บุท่นั้ เพขั้ลัถ่ร์ จะช้ว่สิ่ลูร้ ภาวิทิทัน์ แลอื่ยู่ท่ตัทีดี การัต่บุต้ร่กัรีทัพื้ ที่ถึย่น้ รอสิ ครปื้สื้ผินั กาก้จุอัร่ แลสิ่ที่ม่ต้
title_photo_blog การเตรียมตัวสำหรับการถ่ายภาพ ทำได้อย่างไรบ้าง?

รีตัรัถ่ ทำด้ย่บ้ง?

29 กรกฎาคม 2562
ช่มืชีย่ยิดีที่ช่คุรีตัรัถ่ แต่ที่คุสื่กัช่ห้กิตั้ต่นั้ คุป็ต้ล่นี้กัตัก่ที่คุริ่ช่สีอี

กระทู้อื่นๆ ตามหัวข้อ:

 • การถ่ายภาพแต่งงาน'>
 • การถ่ายภาพแต่งงาน

  รายละเอียดและคำแนะนำในการถ่ายภาพแต่งงาน เขียนโดยช่างภาพมืออาชีพผู้อาศัยอยู่บนเกาะสมุย ประเทศไทย
 • การถ่ายภาพพอร์ทเทรต'>
 • การถ่ายภาพพอร์ทเทรต

  การถ่ายภาพพอร์ทเทรตประเภทต่างๆ เคล็ดลับและคำแนะนำโดยช่างภาพมืออาชีพบนเกาะสมุย ประเทศไทย
 • การถ่ายภาพครอบครัว'>
 • การถ่ายภาพครอบครัว

  การถ่ายภาพเด็กและครอบครัวจำเป็นต้องใช้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก นี่คือตัวอย่างการถ่ายทำและข้อแนะนำต่างๆสำหรับการถ่ายภาพประเภทนี้
 • เกาะสมุย'>
 • เกี่ยวกับเกาะสมุย

  บทความเกี่ยวกับเกาะสมุย, คำแนะนำและคู่มือ, สถานที่ที่ดีที่สุด และคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพที่อาศัยอยู่ที่นั่นและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น