กระบวนการถ่ายภาพการขอแต่งงาน
Jack‘s proposal

ตัวอย่างการถ่ายภาพขอแต่งงาน